Thuốc trừ sâu
TT BITE 30SC

Thành phần:

Indoxacarb … 15% w/w

Chlorfluazuron … 15% w/w

Quy cách: Chai 50ml

ABAVEC SUPER 5.5EC

Thành phần:

– Abamectin … 55g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 480ml

AKDAN 75EC

Thành phần:

– Chlorfluazuron … 55g/l

– Amamectin benzoate … 20g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 100ml và chai 480ml

 

VALUDANT 250EC

Thành phần:

– Thiamethoxam … 140g/l

– Lambda cyhalothrin …110g/l

– Phụ gia … 750g/l

Quy cách: Chai 240ml

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 21549676 | Online: 70